آزمایشات مرتبط با درمان هدفمند سرطان ریه

سرطان ریه یکی از اصلی ترین عوامل مرگ میر در دنیا می باشد که در کشور ما در بین مردان رتبه دوم و در زنان رتبه سوم را دارا می باشد تشخیص به موقع و درمان هدفمند سرطان ریه نقش موثری در درمان بیماران و افزایش طول عمر دارد

 

آزمایشات مرتبط با درمان هدفمند سرطان ریه

سرطان ریه یکی از اصلی ترین عوامل مرگ میر در دنیا می باشد که در کشور ما در بین مردان رتبه دوم و در زنان رتبه سوم را دارا می باشد

تشخیص به موقع و درمان هدفمند سرطان ریه نقش موثری در درمان بیماران و افزایش طول عمر دارد

      تست  EGFR (Liquid Biopsy) این آزمایش قابل انجام روی نمونه خون می باشد و قابلیت بررسی 42 موتاسیون را دارد. این تست مناسب افرادی است که بلوک یا نمونه بافتی برای انجام آزمایش ندارند.

       تست T790M  EGFR  بررسی اختصاصی موتاسیون T790M   که در روند درمان و دریافت دارو ، این جهش رخ میدهد و منجر به عدم پاسخ به درمان میشود. این آزمایش قابل انجام روی نمونه خون می باشد.

       تست  EGFR  با بررسی 29 موتاسیون ، این آزمایش قابل انجام روی نمونه بافتی یا بلوک می باشد.

       تست ROS1

       تست PDL1

       تست EML4-ALK

        تست RET

       تست KRAS

       تست NRAS

 

 

EFGR از خانواده گیرنده های غشای سلولی است که در رشد ، تقسیم سلولی، حیات و مرگ سلول نقش مهمی دارد. ازدیاد این فاکتور در تومورهای سرطانی، می تواند باعث رشد بیش از حد سلول های سرطانی شود و یا عاملی برای مقاومت سلول ها در برابر شیمی درمانی باشد. تست     EGFR بر روی نمونه بیوپسی صورت می گیرد.  این تست معمولا برای کمک به تعیین روش درمان بعضی از سرطان ها از جمله سرطان روده،  سرطان ریه سلول های غیر کوچک (NSCLC )، نوعی از سرطان مغز، سرطان سر و گردن ، سینه و یا پانکراس مورد استفاده قرار می گیرد. دو روش درمان مجزا و متداول برای درمان این سرطان ها، انجام شیمی درمانی یا هدف قرار دادن فاکتور EGFR می باشد. تجزیه و تحلیل فاکتور EGFR و تعیین نوع جهش در آن انتخاب از میان این دو روش را تعیین می کند. در آزمایشگاه پرتولب، شناسایی 29 جهشEFGR  انجام می شود. به طور کل 29 موتاسیون می تواند به صورت های مختلف در اگزون های 18-21 وجود داشته باشد. در صورت وجود جهش در فاکتور EGFR، درمان های هدفمند ضد EGFR برای بیمارسودمند نمی باشد با این وجود بیماران مبتلا به این جهش ها به درمان با مهار کننده های تیروزین کیناز ژن EFGR پاسخ بهتری می دهند

نوع نمونه و شرایط آن:

بیوپسی تومور

بافت قرار داده شده در پارافین

(FFPE)

مایعات سیتولوژی